Judo Koksijde

Gedragscode Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Nele   
zondag 31 december 2017 01:07

Onze judoclub club wil een voorbeeld zijn van een medisch en ethisch verantwoorde club.

Deze bepalingen worden weergegeven in het decreet (Vlaamse Overheid) inzake Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007.

 

Medisch verantwoorde sportbeoefening:

het geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op het fysieke en psychische welzijn van de sporters.

Ethisch verantwoorde sportbeoefening:

het geheel van positieve waarden en daarmee verband houdende preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de ethische dimensie in de sport. Deze waarden kunnen onder andere zijn: de rechten van het kind, inclusie, fair play, de fysieke en psychische integriteit van het individu, respect voor diversiteit, verantwoordelijkheidszin, solidariteit.

 

1.     Algemene gedragsregels

 

 1. Iedereen is welkom in onze judoclub. Er worden inspanningen geleverd zodat iedereen er zich thuis kan voelen.
 2. Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap
 3. Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 4. Regels en reglementen worden gerespecteerd.
 5. Er wordt op een medisch en ethisch verantwoorde manier getraind en aan wedstrijden deelgenomen
 6. De judoka wordt begeleid om hem/haar weerbaar te maken voor de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 7. Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 8. Er worden specifieke trainingen voorzien per leeftijdscategorie, zodat er rekening gehouden wordt met het ontwikkelingsniveau van het kind.
 9. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (cfr.de Panathlonverklaring).
 10. Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu,maar het gebruik van de aangeleerde judotechnieken moet zich beperken tot het clubverband en mag daarbuiten niet onoordeelkundig worden toegepast.
 11. De inzet van alle vrijwilligers wordt geapprecieerd.

2.     Specifieke gedragsregels

2.1 Clubbestuur

 1. Zorgt ervoor dat in onze judoclub iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 2. Stelt respect en sportiviteit als belangrijkste waarden in de club.
 3. Het clubbestuur respecteert de geldende richtlijnen betreffende de ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening in (risico)vechtsporten en past deze toe in de club.
 4. De leden van het bestuur kunnen geconsulteerd worden wanneer blijkt dat bepaalde leden de gedragscode niet naleven.
 5. De trainers & coaches zijn er zich van bewust dat ze een voorbeeldfunctie vervullen. Ze bewaken de fair-play en het toepassen van de gedragscode.
 6. Passen trainingsinhouden aan zodat randori's gebeuren tussen gelijkwaardige judoka's, zowel qua niveau, gewicht als leeftijd.
 7. Wijzen onze judokas op het belang van veiligheid door het verbieden van sierraden, horloges, ... en het creëren van veilige trainingsomstandigheden.
 8. Gaan respectvol om met de beslissingen van scheidsrechters en juryleden en brengen deze houding over op alle judoka's.
 9. Laten de veiligheid en gezondheid van onze judoka’s primeren op de sportieve prestaties door voldoende maatregelen te nemen om de fysieke en psychische integriteit van de leden te vrijwaren, dit op de training en op wedstrijd.
 10. Zijn  verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de judoka's tijdens de training/wedstrijd.
 11. Trainers volgen op regelmatige tijdstippen bijscholingen (sport specifieke, didactische en pedagogische cursussen) cfr. VJF.

2.2 Trainers/coaches

 1. De trainers & coaches zijn er zich van bewust dat ze een voorbeeldfunctie vervullen. Ze bewaken de fair-play en het toepassen van de gedragscode.
 2. Passen trainingsinhouden aan zodat randori's gebeuren tussen gelijkwaardige judoka's, zowel qua niveau, gewicht als leeftijd.
 3. Wijzen onze judokas op het belang van veiligheid door het verbieden van sierraden, horloges, ... en het creëren van veilige trainingsomstandigheden.
 4. Gaan respectvol om met de beslissingen van scheidsrechters en juryleden en brengen deze houding over op alle judoka's.
 5. Laten de veiligheid en gezondheid van onze judoka’s primeren op de sportieve prestaties door voldoende maatregelen te nemen om de fysieke en psychische integriteit van de leden te vrijwaren, dit op de training en op wedstrijd.
 6. Zijn  verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de judoka's tijdens de training/wedstrijd.
 7. Trainers volgen op regelmatige tijdstippen bijscholingen (sport specifieke, didactische en pedagogische cursussen) cfr. VJF.

2.3 Judoka’s

 1. Gebruik de aangeleerde judo-technieken enkel in de club en nooit daarbuiten.
 2. Wees steeds eerlijk over blessures of gezondheidsproblemen, zelfs wanneer je beschikt over een geldig medisch geschiktheidsattest.
 3. Heb respect voor je medejudoka, tegenstanders, trainer, clubbestuur, scheidsrechter, juryleden, toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
 4. Sport volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van trainers, coaches, scheidsrechters en juryleden.
 5. Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van je medesporters door je nagels kort te houden, geen horloges of sierraden te dragen en steeds degelijk persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen
 6. Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.

 

2.4 Ouders

 1. Coach positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
 2. Laat het wedstrijdcoachen over aan de begeleider en het trainen aan de trainer.
 3. Wees er bewust van dat de judosport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners.
 4. Leer je kind om de regels van de club omtrent competitie na te komen en de regels van de fair play in acht te nemen.
 5. Zie er op toe dat je kind de aangeleerde judotechnieken enkel in de club gebruikt, nooit daarbuiten.
 6. Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind(eren).

 

2.5 Toeschouwers / supporters

 1. Ga respectvol om met de beslissingen van de coaches, trainers, scheidsrechters en juryleden.
 2. Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
 3. Wees sportief en respecteer de tegenstander.
 4. Vermijd verbaal en fysiek geweld.
 5. Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren.
 6. Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider.
 

Copyright© Judo Koksijde 2010

Designed by: